Mall

Kaldaja të kombinuara dru/pelet
30-35-50 KW
dru/pelet

stufë shtëpiake për nxemje qendrore
15-20-24 KW
pelet druri

Kaldaja KOMPAKT me pelet drunor
12-40 KW
pelet drunor

Kaldaja STANDARD me pelet drunor
20-50 KW
pelet drunor

Kaldaja me karburante të ngurta, kashtë dhe biomasë
40-100KW
kashtë drithëra (grurë, sojë)

Kaldaja treventiluese ujënxehëse furrëpjerrtë
100-300KW
dru, qymyr, briket

Kaldaja hibride ujënxehëse me karburant të ngurtë dhe ventilim natyral
250-400 KW
dru, qymyr, briket

Kaldaja gypore ujënxehëse me ventilim natyral
350-750 KW
dru, qymyr, biomasë

Kaldaja me djegie automatike
350-500KW
pelet drunor

12-30 KW
dru