MAGNA – Kaldajat me fuqi më të madhe

Kaldaja me karburante të ngurta, kashtë dhe biomasë
40-100KW
kashtë drithëra (grurë, sojë)

Kaldaja treventiluese ujënxehëse furrëpjerrtë
100-300KW
dru, qymyr, briket

Kaldaja hibride ujënxehëse me karburant të ngurtë dhe ventilim natyral
250-400 KW
dru, qymyr, briket

Kaldaja gypore ujënxehëse me ventilim natyral
350-750 KW
dru, qymyr, biomasë

Kaldaja me djegie automatike
350-500KW
pelet drunor