SOLID – Kaldaja me karburant të ngurtë

Kaldaja ujënxehëse treventiluese
20-50KW
dru, qymyr, briket

Kaldajë treventiluese ujënxehëse furrëpjerrët
20-90KW
dru, qymyr, briket

Kaldaja me nxehtësi të përhershme
18-52KW
dru, qymyr, briket

Kaldajë ujënxehëse furrëpjerrët
14-89KW
dru, qymyr, briket