btk_350

BTK

Kaldaja me karburante të ngurta me furrë të adaptuar posaçërisht për djegien e biomasës(kashtë, elb, grurë, sojë, misër). E projektuar për ndezje me dorë të biomasës.

Dera dhe furra janë të ndërtuara në dimensione të tilla që mund të pranojnë ballë kashte prej përpunimit klasik bujqësor.

Kaldaja është e punuar me strukturë të çelikut tërësisht të salduar në përputhje me kërkesat e normave EN 303-5 respektivisht ISO 9001për standardin e kontrollit të kualitetit. Gjatë prodhimit në mënyrë rigorozee janë shfrytëzuar materialet e çertifikuara sipas kërkesave të normave EN 10025, EN 10028-2, EN 10120 dhe EN 10088-2 e kanë të bëjnë me teneqën e çelikët dhe gypave të pasalduar të montuar në kaldajë.

Pëqindja e shfrytëzimit të kaldajës është mbi 70% falë konstruktit dyajërues me ventilim vertikal.
Dera e kaldajës është e izoluar me materialin izolues, special, më modern, përbërja e të cilit është vermikulit, mineral me veti të shkëlqyeshme izsoluese e cila e kthenë nxehtësinë në furrën e kaldajës. E gjithë kaldaja është e izoluar me lesh mineral.

Ndezja bëhet përmes derësa së madhe në kaldajë. Rregullimi i punës së kaldajës bëhet përmes rregullatorit të ventilimit e cila lidhet me kapakun e derës së poshtme dhe që nuk është pjesë përbërse e kaldajës. Rekomandojmë montimin e rregullatorit të ventilimit HONEYWELL FR 124.

Kaldaja është e testuar në presionin prej 4bar. Presioni punues maksimal është 2,5bar.

TIP BTK 40 BTK 65 BTK 100
Fuqia e angazhuar (KW)* 400 65 100
Vëllimi i ujit në kazan(lit.) 162 184 295
Vëllimi i furrës (dm3) 335 415 830
Temp dalëse. gazrave tymuese gjatë fuqisë së vlerësuar (oC) 250 250 250
Volumi i rregullatorit në karburant të ngurtë (oC) 60-90 60-90 60-90
Temp.Min. Gypit

kthyes me

karburant të ngurtë  (oC)

60 60 60
Shkalla e shfrytëzimit (%) 70-80 70-80 70-80
Presioni punues max (bar) 2,5 2,5 2,5
Lartësia e nevojshme e oxhakut** (m) 7-8 7-8 9-10
Lartësia (mm) 1060 1060 1060
Gjerësia (mm) 785 815 1080
Thellësia(mm) 1720 1870 2200
Perimetri i oxhakut (mm) 220 220 220
Lartësia e qyngut (mm) 710 710 800
Linja nismëtare/thyese(col) 5/4“ 5/4“ 2“
Masa (kg) 470 545 780*Shënimet mbi fuqinë e vlerësuar të kaldajës janë të dhëna sipas vlerës kalorike të qymyrit nga 18000 KJ/kg respektivisht të drurit nga 15000KJ/kg
**Shënimet mbi lartësinë e rekomanduar dhe perimentrin e oxhakut janë vetëm të natyrës informative.