ctk1

CTK

I projektuar për nxehje manuele me qymyr., me mundësi shfrytëzimi të durit, briketit dhe biomasës si lëndë djegëse. Fuqia e deklaruar nxehëse vlen për lëndën djegëse vlera specifike djegëse e të cilit është më e madhe se 15000KJ/kg.

Kaldaja është e punuar me strukturë të çelikut tërësisht të salduar në përputhje me kërkesat e normave EN 303-5 respektivisht ISO 9001për standardin e kontrollit të kualitetit. Gjatë prodhimit në mënyrë rigorozee janë shfrytëzuar materialet e çertifikuara sipas kërkesave të normave EN 10025, EN 10028-2, EN 10120 dhe EN 10088-2 e kanë të bëjnë me teneqën e çelikët dhe gypave të pasalduar të montuar në kaldajë.

Dera e kaldajës është e izoluar me materialin izolues, special, më modern, përbërja e të cilit është vermikulit, mineral me veti të shkëlqyeshme izsoluese e cila e kthenë nxehtësinë në furrën e kaldajës. E gjithë kaldaja është e izoluar me lesh mineral.

Shkalla e shfrytëzimit të kaldajës është mbi 77% falë konstruksionit trevetntilues me gypa flakërues. Ndërtimi specifik i furrës në raport me modelet tjera – kalimi i dytë dhe i tretë i gazrave tymuese bëhet përmes dy rrezeve në katodë – që jep shkallë maksimale të shfrytëzimit që mund të arrihet me lëndë djegëse të ngurtë.

Ndezja bëhet përmes derësa së madhe në kaldajë. Rregullimi i punës së kaldajës bëhet përmes rregullatorit të ventilimit e cila lidhet me kapakun e derës së poshtme dhe që nuk është pjesë përbërse e kaldajës. Rekomandojmë montimin e rregullatorit të ventilimit HONEYWELL FR 124.

Kaldaja është e testuar në presionin prej 6bar. Presioni punues maksimal është 4bar.

TIP 350 400 450 500 550 600 750
Volumi i fuqisë së kaldajës(KW) 300-350 350-400 400-450 450-500 500-550 550-600 650-750
Pesha (kg) 2200 2500 2830 2980 3300 3500 5350
Ventilimi i nevojshëm (Pa) 47 50 53 55 57 60 63
Volumi i temperaturni punuese (oC) 60-90 60-90 60-90 60-90 60-90 60-90 60-90
Vëllimi i kazanit (lit) 650 700 830 930 1020 1100 1760
Lartësia (mm) 2380 2380 2510 2510 2780 2780 3150
Gjerësia (mm) 1500 1500 1580 1580 1580 1580 1580
Thellësia (mm) 1860 1910 2210 2310 2310 2430 2700
Perimetri i qyngut (mm) 330 400 400 400 400 400 400
Lartësia e qyngut (mm) 1980 1980 2000 2000 2200 2200 2300
Temperatura e gazrave tymuese të liruara gjate fuqisë nominale 250 250 250 250 250 250 250
Perimetri i brendshëm i oxhakut (mm) 350 450 450 450 450 450 500
Lartësia e oxhakut (m) 18-21 18-21 18-21 18-21 20-22 21-23 23-25
Ventilimi 47 50 53 55 57   63