tkh_420

TKH

I projektuar për ngrohje manuele me qymyr., me mundësi shfrytëzimi të durit, briketit dhe biomasës si lëndë djegëse. Fuqia e deklaruar nxehëse vlen për lëndën djegëse vlera specifike djegëse e të cilit është më e madhe se 15000KJ/kg.

Kaldaja është e punuar me strukturë të çelikut tërësisht të salduar në përputhje me kërkesat e normave EN 303-5 respektivisht ISO 9001për standardin e kontrollit të kualitetit. Gjatë prodhimit në mënyrë strikte janë shfrytëzuar materialet e çertifikuara sipas kërkesave të normave EN 10025, EN 10028-2, EN 10120 dhe EN 10088-2 e kanë të bëjnë me teneqën e çelikët dhe gypave të pasalduar të montuar në kaldajë.

Dera e kaldajës është e izoluar me materialin izolues, special, më modern, përbërja e të cilit është vermikulit, mineral me veti të shkëlqyeshme izsoluese e cila e kthenë nxehtësinë në furrën e kaldajës. E gjithë kaldaja është e izoluar me lesh mineral.

Shkalla e shfrytëzimit të kaldajës është mbi 75% falë konstruksionit trevetntilues me gypa flakërues. Sipas konstruksioni kaldaja paraqet zgjidhjen kompromise në mes modelit TKK3 max dhe CTK.

Ndezja bëhet përmes derësa së madhe në kaldajë. Rregullimi i punës së kaldajës bëhet përmes rregullatorit të ventilimit e cila lidhet me kapakun e derës së poshtme dhe që nuk është pjesë përbërse e kaldajës. Rekomandojmë montimin e rregullatorit të ventilimit HONEYWELL FR 124.

Kaldaja është e testuar në presionin prej 6bar. Presioni punues maksimal është 4bar.

TIP 250 350 400
Volumi i fuqisë së kaldajës(KW) 200-250 300-350 350-400
Pesha (kg) 1400 2250 2500
Ventilimi i nevojshëm (mbar) 0,5 0,55 0,6
Volumi i temperaturni punuese (oC) 60-90 60-90 60-90
Vëllimi i kazanit (lit) 470 600 650
Lartësia (mm) 2130 2400 2400
Gjerësia (mm) 1020 1230 1230
Thellësia (mm) 1850 2250 2370
Perimetri i qyngut (mm) ø300 ø330 ø330
Lartësia e qyngut (mm) 1700 1950 1950
Temperatura e gazrave tymuese të liruara gjate fuqisë nominale 220 220 220
Perimetri i brendshëm i oxhakut (mm 350 400 400
Lartësia e oxhakut (m) 15-17 18-19 20-22