tkk3_max1

TKK3 MAX

I projektuar për nxehje manuele me qymyr., me mundësi shfrytëzimi të durit, briketit dhe biomasës si lëndë djegëse. Fuqia e deklaruar nxehëse vlen për lëndën djegëse vlera specifike djegëse e të cilit është më e madhe se 15000KJ/kg.

Kaldaja është e punuar me strukturë të çelikut tërësisht të salduar në përputhje me kërkesat e normave EN 303-5 respektivisht ISO 9001për standardin e kontrollit të kualitetit. Gjatë prodhimit në mënyrë rigorozee janë shfrytëzuar materialet e çertifikuara sipas kërkesave të normave EN 10025, EN 10028-2, EN 10120 dhe EN 10088-2 e kanë të bëjnë me teneqën e çelikët dhe gypave të pasalduar të montuar në kaldajë.

Shkalla e shfrytëzimit të kaldajës është mbi 75% falë konstruksionit treventilues me ventilime horizontale. Në kategorinë e kaldajave me fuqi të mesme TKK3 MAX është kaldaja me vlerësime më të mira për kualitetin dhe qmimin.

Dera e kaldajës është e izoluar me materialin izolues, special, më modern, përbërja e të cilit është vermikulit, mineral me veti të shkëlqyeshme izsoluese e cila e kthenë nxehtësinë në furrën e kaldajës. E gjithë kaldaja është e izoluar me lesh mineral.

Ndezja bëhet përmes derësa së madhe në kaldajë. Rregullimi i punës së kaldajës bëhet përmes rregullatorit të ventilimit e cila lidhet me kapakun e derës së poshtme dhe që nuk është pjesë përbërse e kaldajës. Rekomandojmë montimin e rregullatorit të ventilimit HONEYWELL FR 124.

Kaldaja është e testuar në presionin prej 6bar. Presioni punues maksimal është 4bar.

TIP 100 120 150 200 250 300
Fuqia max e kaldajes qymyr* (KW) 100 120 150 200 250 300
Fuqia max dru* (KW) 87 103,5 129 169,5 210 262,5
Volumi i fuqis së kaldajës (ugalj)*(KW) 80-110 100-130 130-180 180-240 220-290 270-350
Pesha (kg) 630 760 805 1030 1500 1700
Ventilimi i nevojshëm (mbar) 0,29 0,3 0,35 0,41 0,45 0,5
Volumi i rregullatorit (°C) 60-90 60-90 60-90 60-90 60-90 60-90
Persioni max punues (bar) 4 4 4 4 4 4
Vëlimi i kazanit (lit) 170 230 290 320 350 430
Lartësia (mm) 1500 1600 1670 1720 1800 1800
Gjerësia (mm) 935 935 1035 1205 1355 1600
Thellësia (mm) 1540 1665 1675 1785 2075 2075
Perimetri i qyngut (mm) 220 220 220 220 330 330
Lartesia e qyngut (mm) 1330 1430 1500 1535 1570 1570
Linja nismëtare/kthyese (col) 2 2 65 80 80 80
Perimetri i brendshëm i

oxhakut  (mm)**

250 250 300 350 350 350
Lartesia e oxhaklut(m)** 9-10 10-11 11-12 11-12 12-13 15-17

*Shënimet mbi fuqinë e angazhuar të kaldajës janë dhënë për vlerat kalorike të qymyrit prej 18000 KJ/kg respektivisht drurit prej 15000 KJ/kg
**Shënimet mbi lartësinë dhe perimetrin e rekomanduar të oxhakut janë vetëm të karakterit informativ