Pastrimi dhe mirëmbajtja e kaldajës me pelet TOBY B dhe TOBY H

Kusht që kaldaja me pelet të funksionojë mirë është pastrimi dhe mirëmbajtja e rregullët e kaldajës. Në pastrim të rregullët bie:

  • Zbrazja e të dy shpuzoreve të kaldajës(Kapitulli I)

  • Largimi i shtresave të hirit në pjesën e poshtme të furrës(nëse ka)

  • Pastrimi i pjatës ku digjet peleti

  • Pastrimi i enës ku gjendet pjata për djegien e peletit

  • Shkundja e hirit nga ndërruesi termik i kaldajës( shpjegim më të detajuar në vazhdimin vijues të këtij artikulli, Kapitulli II). Kaldaja nuk ka nevojë të hapet por vetëm 5-10 sekonda të tundet leva poshtë-lart. Leva i ngritë dhe i lëshon turbulatorët spiral që janë të vendosur në gypat e ndërruesit termik, duke shtyrë hirin i cili është grumbulluar aty të bie në pjesën e poshtme të kaldajës.

Në pastrimin sezonal të kaldajës, përveç veprimeve të përshkruara më lart, është edhe hapja e furrës së kaldajës nga pjesa e sipërme dhe pastrami i detajuar i pjesëve dhe i sipërfaqes ku mund të ketë qasje (Kapitulli III).

Varsisht nga kualiteti i peletit, faktorëve të jashtëm(dimër i fortë apo i butë), sasisë dhe shpeshtisë së djegies, pastrimi sezonal është i nevojshëm të realizohet disa herë gjatë sezonës së ngrohjes, e jo vetëm në fund të sezonës së ngrohjes.

Mirëmbajtja e rregullët është kusht si për funksionimin e mirë ashtu edhe për garanci të jetëgjatësisë së kaldajës. Me kalda dorëzohen edhe pajisjet për pastrim që e lehtëson qasjen tek pjestë e kaldajës. Pastrimin e lehtëson përdorimi i thithësës së hirit(nuk vjen apo nuk dorëzohet me kalda, por blehet veçmas).

Sa shpesh me duhet të pastroj kaldajën? Kjo varet ekskluzivisht nga kualiteti i peletit. Pastrimi i kaldajës është i domosdoshëm të bëhet një herë në javë dhe një herë në muaj pastrami i detajuar dhe në fund të sezonit të ngrohjes. Me pelet të dobët pastrimi duhet të bëhet edhe 2-3 herë në javë.

U

Nëse përdoret peleti i kualitetit të dobët me elemente të papastërta me origjinë organike(dhe, rërë), me kalimin e kohës do të vijë deri tek shtresimi i tyre në formë të shtresave të “ silikatit”. Kaldaja nuk do të punojë me kapacitet të plotë. Shtresimet është e mundur të largohen, praktikisht kjo do të thotë që kaldaja të pastrohet për çdo ditë.

Mospastrimi i kaldajën çon deri tek shkatërrimi i saj i shpejtë, respektivisht gërryerjen e pjesëve të kaldajës, e që nga ana tjetër kontribuoan në djegie më të dobët dhe humbje nxehtësie.

Kjo kalda është e destinuar për pelet të pastër drunor pa kurrfarë papastërtie. Djegia është më kualitative dhe afati i punës së aparati për djegie i kaldajës më i gjatë.

Para se t’i qaseni pastrimit, kaldaja duhet të jetë e fikur dhe të gjitha pjesët e furrës plotësisht të ftohura. Kjo është në veçanti e rëndësishme për pastrimin e turbulatorëve të kaldajës duke lëvizur levën e turbulatorit. Nëse kjo bëhet derisa është e nxehtë, do të vijë deri tek deformimi i turbulatorit.

PATJETËR të përdoren dorezat gjatë çdo veprimi.

Pason paraqitja e detajuar se si pastrohen kaldajat me pelet TOBY H. Të gjitha operacionet janë identike edhe për versionin B.

Kjo faqe është përshtatur për ekranin e telefonit mobil.

I Pastrimi i rregullët javor i kaldajës

Veglat e nevojshme: Dorezat, thithësja e hirit, ( apo masha që dorëzohet me kaldajën).

1. Të hapet dera kryesore prej qelqi e kaldajës. Të hiqet shpuzorja kryesore me hi.

toby_h_b_cleaning-1

2.Të nxirret dhe mandej të pastrohet filxhani i aparatit për djegie mbi shpuzorën të cilën veç e keni nxjerr jasht. PJESËT E KALDAJËS MUND TË JENË TË NXEHTA.

toby_h_b_cleaning-2

3.Të pastrohet muri ndarës nën filxhanin e aparatit për djegie me thithësen e hirit.

toby_h_b_cleaning-3

4.Të pastrohet pjesa e poshtme e furrës nga hiri (me thithëse të hirit)

toby_h_b_cleaning-6

Nëse nuk keni thithëse përdorne mashën e kaldajës dhe shpuzorën që dorëzohet me kaldajë.

toby_h_b_cleaning-11

Të pastrohet maja e gypit në të cilat gjenden nxehësi për ndezjen e peletit. Gjatë këthimit të filaxhanit përsëri në vendin e vet, vini re në pozicionimin e drejtë të filxhanit në kaldaj(vrima e nxehësit shërben si reference, keni kujdes që filxhani të vendoset mirë në bazament, në të kundërtën kaldaja nuk do të punojë mirë.) Vini re se rrjeti mbrojtës a është ne vendin e vet(në perimetrin e filxhanit nga ana e saj e poshtme)

5.Të largohet pjesa e mbështjellësit të kaldajës poshtë derës kryesore të kaldajës, së pari duke e ngritur e mandej duke tërhequr nga vetja.

toby_h_b_cleaning-7

6.Të zhdredhet vidha që shtrëngon kapakun e pjesës së poshtme të furrës.

toby_h_b_cleaning-8

7.Të pastrohet hapësira në pjesën e poshtme të furrës me thithëse të hirit apo me ndihmën e veglave për pastrim (me ndihmën e mashes që shihet në foto)

Gjatë kthimit të kapakut, shtrëngoni deri në fund vidhet që të mos hy ajri i papërshtatshëm në kaldajë(në të kundërtën kaldaja nuk do të punojë mirë).

toby_h_b_cleaning-9

toby_h_b_cleaning-12

II Pastrimi javor i turbulatorit të kaldajës

Veglat e nevojshme: Dorezat, thithësja e hirit, ( apo masha që dorëzohet me kaldajën), çelsi për ngritjen e turbulatorit( dorëzohet me kalda).

Pastrimi të realizohet ekskluzivisht kur kaldaja është e ftohur, në të kundërtën do të vijë deri tek dëmtimi i turbulatorit.

TOBY H: Turbulatori është i vendosur nën kapakun e vogël në pjesën e sipërme të kaldajës, Gjithësejt janë dy vrima të tilla në kaldaj. Në çdo vrimë të ngritet kapaku nën të cilin është levi. Me tundjen e levit posht-lart me ndihmën e veglave që janë dorëzuar bëhet pastrami i turbulatorit ndërruesit në furrë. Hiri bjen në pjesën e poshtme të kaldajës. Të mbyllet dera vogël.

toby_h_b_cleaning-14

TOBY B: turbulatori është i vendosur në pjesën e sipërme të kaldajës nën magazinën e peletit. Gjithësejt janë dy vrima të tilla në kaldaj. Me tundjen e levit posht-lart me ndihmën e veglave që janë dorëzuar bëhet pastrami i turbulatorit ndërruesit në furrë. Hiri bjen në pjesën e poshtme të kaldajës.

III Pastrimi i detajuar i pjesës së sipërme të furrës(pas sezonës së ngrohjes).

Veglat e nevojshme: Dorezat, thithësja e hirit, (apo masha që dorëzohet me kaldajën), çelësi inbus numër 4, çelësi në formë piruni 13-inq, copë shiriti prej alumini (50 cm).

TOBY B: kapërcene veprimin 1-4 dhe veprimin 8. Të gjitha veprimet tjera janë identike. Hapja e derës së furrës bëhet me ndihmën e çelësit që dorëzohet së bashku me kaldajën.

I njëjti çelës përdoret edhe për ngritjen e turbulatorit.(Kapitulli II)

toby_h_b_cleaning-15

1.Me ndihmën e çelësit inbus numër 4 të hiqet mbulesa e sipërme e kaldajës. Nevojitet të zhdredhen të gjitha vidhet në mbulesën e sipërme të kaldajës.

anual_clean-2

2.Të nxirret kablli nga ekrani i kaldajës në pjesën e pasme.

anual_clean-3

3.Kablli është nxjerr nga ekrani.

anual_clean-4

4.Të hiqet mbulesa e sipërme e kaldajës.

anual_clean-20

5.Nën mbulesë shihet izolimi. Izolimi është i përforcuar për kaldajën me ndihmën e shiritit prej alumini.
anual_clean-5

6.Nevojitet të prehet shiriti dhe të nxirret komplet izolimi jasht kaldajës.

anual_clean-7

7.Çelësi në formë piruni apo të shkronjës U numër 13 nevojitet për të zhdredhur të gjitha vidhet në kapakun e sipërm nën izolim.

anual_clean-9

anual_clean-11

8.Të hiqet paneli(mbulesa) e përparme e kaldajës për shkak të qasjes më të lehtë.

anual_clean-12

9.Mandej të ngritet kapaku dhe të lihet anash.

anual_clean-13

10. Tani mund t’i qasemi pastrimit të detajuar të pjesësë së sipërme të kaldajës.

anual_clean-15

11.Përdorimi i thithës së hirit do ta shpejtojë këtë proces.

anual_clean-16

12.Pas përfundimit të pastrimit e kthejm kapakun në vendin e tij dhe shtrëngojmë të gjitha vidhet.

anual_clean-18

13.E kthejmë izolimin në vendin e mëparshëm dhe përsëri e ngjesim me një copë shiriti prej alumini.

anual_clean-19

14.E kthejm panelin e përparëm si dhe mbulesën e sipërme të kaldajës, të shtrëngohen me inbus vidhet dhe të kthehet kablli në ekranin e kaldajës.

anual_clean-20