Uslov ispravnog funkcionisanja kotla na pelet je redovno čišćenje i održavanje kotla. U redovno čišćenje spada:

  • Pražnjenje obe pepeljare kotla (Poglavlje I)
  • Otklanjanje naslaga pepela u donjem delu ložištu (ako ih ima)
  • Čišćenje tacne u kojoj izgara pelet
  • Isisavanje cevi grejača
  • Čišćenje posude u kojoj se nalazi tacna za izgaranje peleta
  • Rastresanje pepela u termičkom izmenjivaču kotla (detaljna objašnjenja slede u produžetku ovog članka, Poglavlje II).  Kotao nije potrebno otvarati već samo 5-10 sekundi pomerati ručku gore dole. Ručka podiže i spušta spiralne turbulatore koji su smešteni u cevima termičkog izmenjivača, terajući pepeo koji se tu nagomilao da padne u donji deo kotla.

U sezonsko čišćenje kotla pored gore opisanih operacija spada i otvaranje ložišta kotla sa gornje strane i detaljno čišćenje dostupnih delova i površina (Poglavlje III).

Redovno održavanje je uslov kako za ispravno funkcionisanje ujedno je i garant dugog radnog veka kotla. Uz kotao se isporučuje pribor za čišćenje koji olakšava pristup delovima kotla. Posao čišćenja olakšava upotreba usisivača za pepeo (ne isporučuje se uz kotao, već se kupuje posebno).

Koliko često moram da čistim kotao? To zavisi isključivo od kvaliteta peleta.

Sa peletom solidne čistoće, neophodno je čišćenje kotla jednom sedmično a detaljno čišćenje kotla jednom mesečno i po završetku grejne sezone.

Ukoliko se koristi pelet lošeg kvaliteta sa prisutnim nečistoćama neorganskog porekla (zemlja, pesak), vremenom će doći do njihovog taloženja u vidu ‘silikatnih’ naslaga. Kotao neće raditi na ispravan način. Naslage je moguće uklanjati ručnim putem, u praksi to znači čišćenje kotla svaki dan.

Nečišćenje kotla vodi ka brzom propadanju tj. koroziji delova kotla što sa druge strane doprinosi lošijem sagorevanju i toplotnim gubicima.

Kotao TOBY je namenjen za čist drveni pelet bez ikakvih primesa. Sagorevanje je kvalitetnije i radni vek gorionika kotla duži.

Pre nego što se pristupi čišćenju, kotao mora biti ugašen i svi delovi ložišta potpuno ohlađeni. Ovo je posebno važno za čišćenje tubulatora kotla pomeranjem ručice tubulatora. Ukoliko se to radi u vrelom stanju, doći će do deformacije tubulatora.

OBAVEZNO koristiti rukavice prilikom svake operacije.

I Redovno sedmično čišćenje kotla

Potrebna sredstva: Rukavice, usisivač za pepeo (ili žarač, isporučen uz kotao)

Pre nego što se pristupi čišćenju, kotao mora biti ugašen i svi delovi ložišta potpuno ohlađeni. Ovo je posebno važno za čišćenje tubulatora kotla pomeranjem ručice tubulatora. Ukoliko se to radi u vrelom stanju, doći će do deformacije tubulatora.

1. Otvoriti glavna staklena vrata kotla. Izvaditi glavnu pepeljaru kotla sa pepelom.

2. Izvaditi i potom očistiti šolju gorionika u prethodno izvađenu pepeljaru

PAŽNJA!!! Delovi kotla mogu biti vreli!

3. Očistiti pregradu ispod šolje gorionika, usisivačem za pepeo

4. Očistiti dno ložišta od pepela (usisivačem za pepeo). Takođe isisati pepeo iz cevi keramičkog grejača (pažljivo)

Ukoliko nemate usisivač za pepeo, upotrebite žarač kotla i pepeljaru koji su isporučeni uz kotao

8. Očistiti vrh cevi u kojoj se nalazi grejač za paljenje peleta. Prilikom ponovnog vraćanja šolje nazad na svoje mesto, obratiti pažnju na pravilno pozicioniranje šolje u kotlu (otvor za grejač služi kao referenca, obratiti pažnju da šolja lepo sedne na postolje, u suprotnom kotao neće raditi kako treba). Obratit pažnju da je dihtujuća pletenica na svom mestu (po obodu šolje sa njene donje strane).

5. Skinuti deo oplate kotla ispod glavnih vrata kotla najpre podizanjem potom primicanjem ka sebi

6. Odviti navrtke koje pričvršćuju poklopac donjeg dela ložišta

7. Očistiti prostor u donjem delu ložišta usisivačem za pepeo ili pomoću pribora za čišćenje (uz pomoć žarača prikazanog na slici)

Prilikom vraćanja poklopca, stegnuti do kraja navrtke tako da ne ulazi falš vazduh u kotao (u suprotnom kotao neće raditi na ispravan način).

II Sedmično čišćenje tubulatora kotla

Potrebna sredstva: Rukavice, Usisivač za pepeo (ili žarač isporučen uz kotao), ključ za podizanje turbulatora (isporučen uz kotao)

Sprovoditi isključivo kada je kotao ohlađen, u protivnom može doći do oštećenja turbulatora!

TOBY H turbulator je lociran ispod poklopčića na gornjem delu kotla. Postoje ukupno dva ovakva otvora. Za svaki otvor podići poklopčić ispod koga je ručica. Pomeranjem ručice gore-dole uz pomoć alata koji je dostavljen vrši se čišćenje turbulatora izmenjivača u ložištu. Pepeo pada u donji deo kotla. Vratiti poklopčić.

III Detaljno ćišćenje gornjeg dela ložišta (nakon grejne sezone)

Potrebna sredstva: rukavice, usisivač za pepeo (ili žarač isporučen uz kotao), ključ kotla (ili viljuškasti ključ 13-ica),  inbus ključ 4.

Pre nego što se pristupi čišćenju, kotao mora biti ugašen i svi delovi ložišta potpuno ohlađeni. Ovo je posebno važno za čišćenje tubulatora kotla pomeranjem ručice tubulatora. Ukoliko se to radi u vrelom stanju, doći će do deformacije tubulatora.

OBAVEZNO koristiti rukavice prilikom svake operacije.

1. Uz pomoć inbus ključa broj 4 skinuti gornju oplatu kotla. Potrebno je odvrnuti sve zavrtke na gornjoj oplati kotla.

2.  Izvući kabl iz displeja kotla na zadnjoj strani

3. Kabl je odvojen od displeja

 

4. Skinuti gornju oplatu kotla

5. Ispod oplate se nalazi prvi čelični poklopac koji je obložen izolacijom od kamene vune sa unutrašnje strane

Ključem kotla je potrebno odviti ovaj poklopac i odvojiti od ložišta kotla kako bi oslobodili pristup ložištu.

6. Zatim je potrebno otvoriti i poklopac samog ložišta

Dakle, dva poklopca se nalaze iznad ložišta od kojih je gornji obložen kamenom vunom.

7. Skinuti prednji panel (oplatu) kotla radi lakšeg pristupa

8. Nakon toga podići poklopac i staviti sa strane

9. Sada možemo pristupiti detaljnom čišćenju gornjeg dela kotla

10. Upotreba usisivača za pepeo će olakšati i ubrzati ovaj proces

11. Nakon završenog čišćenja, vraćamo poklopac na njegovo mesto i ponovo zavijamo sve zavrtke

12.  Vraćamo sve na prvobitno mesto. Vratiti prednji panel kao i gornju oplatu kotla, zaviti inbus zavrtnje i ubaciti kabl u displej kotla.