Uslov ispravnog funkcionisanja kotla na pelet je redovno čišćenje i održavanje kotla. U redovno čišćenje spada:

  • Otklanjanje naslaga pepela u donjem delu ložištu (ako ih ima)
  • Čišćenje tacne u kojoj izgara pelet
  • Čišćenje posude u kojoj se nalazi tacna za izgaranje peleta
  • Čišćenje cevi grejača kotla (za keramičke grejače)
  • Rastresanje pepela u termičkom izmenjivaču kotla Kotao nije potrebno otvarati već samo 5-10 sekundi pomerati ručku gore dole. Ručka podiže i spušta spiralne turbulatore koji su smešteni u cevima termičkog izmenjivača, terajući pepeo koji se tu nagomilao da padne u donji deo kotla.

Redovno održavanje je uslov kako za ispravno funkcionisanje ujedno je i garant dugog radnog veka kotla. Uz kotao se isporučuje pribor za čišćenje koji olakšava pristup delovima kotla. Posao čišćenja olakšava upotreba usisivača za pepeo (ne isporučuje se uz kotao, već se kupuje posebno).

Koliko često moram da čistim kotao? To zavisi isključivo od kvaliteta peleta.

Sa peletom solidne čistoće, neophodno je čišćenje kotla jednom sedmično a detaljno čišćenje kotla jednom mesečno i po završetku grejne sezone.

Ukoliko se koristi pelet lošeg kvaliteta sa prisutnim nečistoćama neorganskog porekla (zemlja, pesak), vremenom će doći do njihovog taloženja u vidu ‘silikatnih’ naslaga. Kotao neće raditi na ispravan način. Naslage je moguće uklanjati ručnim putem, u praksi to znači čišćenje kotla svaki dan.

Nečišćenje kotla vodi ka brzom propadanju tj. koroziji delova kotla što sa druge strane doprinosi lošijem sagorevanju i toplotnim gubicima.

Kotao TOBY je namenjen za čist drveni pelet bez ikakvih primesa. Sagorevanje je kvalitetnije i radni vek gorionika kotla duži.

Pre nego što se pristupi čišćenju, kotao mora biti ugašen i svi delovi ložišta potpuno ohlađeni. Ovo je posebno važno za čišćenje tubulatora kotla pomeranjem ručice tubulatora. Ukoliko se to radi u vrelom stanju, doći će do deformacije tubulatora.

OBAVEZNO koristiti rukavice prilikom svake operacije.

Uz kotao se isporučuje specijalni ključ sa kojim je moguće odvrnuti navrtke na donjim vratima kao i protresanje turbulatora.

Izvaditi šolju iz ložišta i istu potom detaljno očistiti od pepela i naslaga.

Uz pomoć ključa kotla prikazanom na prethodnoj slici, otvoriti leva (veća) donja vrata kotla.

Usisivačem je potrebno isisati i pepeo oko keramičkog grejača u cevi u kojoj je smešten grejač.

Zatim u samom ložištu kotla očistiti postolje gde je smeštena šolja (gorionik). Detaljno odstraniti sve moguće ostatke peleta, pepeo i eventualne naslage. Ovaj deo posla je moguće odraditi i usisivačem za pepeo.

Uslov za sigurno i bezbedno čišćenje je da kotao bude ohlađen!

Sada uz pomoć lopatice i pepeljare očisititi dno ložišta kotla u zoni ispod samog gorionika. Pepeljaru primaknuti uz ivicu kotla kao što je prikazano na slici, a lopaticom sakupljati pepeo tako da pada u pepeljaru. Ovaj deo posla se može odraditi i usisivačem za pepeo. Zatim pepeljaru isprazniti na za to previđeno mesto.

Prilikom vraćanja šolje obratiti pažnju da je otvor za grejač sa leve strane i postaviti šolju nazad u postolje na isti način kao što je incijalno bila postavljena.
Nakon što je šolja vraćena na svoje mesto (i idealno sela na postolje (ćasu), tako da je pozicija grejača nepromenjena, zavrnuti i stegnuti leva vrata kotla, i sa istim ključom, samo sa drugom stranom odvrnuti navrtke na desnim manjim vratima kotla.

Nakon odvrtanja, skinuti desna donja vrata na kotlu.

Uslov za sigurno i bezbedno čišćenje je da kotao bude ohlađen!

Očistiti pepeo na dnu ložišta u pepeljaru uz pomoć lopatice ili usisivačem za pepeo. Pepeljaru primaknuti uz ivicu kotla kao što je prikazano na slici, a lopaticom sakupljati pepeo tako da pada u pepeljaru. Zatim pepeljaru isprazniti na za to previđeno mesto.

Sprovoditi isključivo kada je kotao ohlađen, u protivnom može doći do oštećenja turbulatora!

Povremeno je potrebno je protresti turbulatore kotla. To se radi tako što se ključ kotla namontira na kurblu na donjoj desnoj strani kotla, iznad manjih vrata i nekoliko puta okrene levo desno. Pepeo iz gornjeg dela ložišta će pasti u donji deo kotla i moći će da bude odstranjen prillikom sledećeg čišćenja kotla.

Nakon čišćenja i nakon vraćanja vratanca na kotao obratiti pažnju da su zavrtnji na vratima dobro zavijeni, u suprotnom kotao neće sagorevati na ispravan način.

Leva strana kotla gde se nalazi šolja i gorionik sakupljaće veću količinu pepela nego desna strana sa turbulatorima. Poslednja tri koraka opisana u priručniku stoga nije neophodno sprovoditi svaki put kad se pristupi čišćenju već svaki 2. ili 3. put zavisno od prakse tj. situacije na terenu koja opet zavisi od kvaliteta sagorevanja tj. samog peleta.