Uslov ispravnog funkcionisanja kotla na pelet je redovno čišćenje i održavanje kotla. U redovno čišćenje spada:

  • Pražnjenje obe pepeljare kotla (Poglavlje I)
  • Otklanjanje naslaga pepela u donjem delu ložištu (ako ih ima)
  • Čišćenje tacne u kojoj izgara pelet
  • Čišćenje prostora oko keramičkog grejača (usisivačem samo)
  • Čišćenje posude u kojoj se nalazi tacna za izgaranje peleta
  • Rastresanje pepela u termičkom izmenjivaču kotla (detaljna objašnjenja slede u produžetku ovog članka, Poglavlje II).  Kotao nije potrebno otvarati već samo 5-10 sekundi pomerati ručku gore dole. Ručka podiže i spušta spiralne turbulatore koji su smešteni u cevima termičkog izmenjivača, terajući pepeo koji se tu nagomilao da padne u donji deo kotla.
Termomont Toby B kotao na drveni pelet

U sezonsko čišćenje kotla pored gore opisanih operacija spada i otvaranje ložišta kotla sa gornje strane i detaljno čišćenje dostupnih delova i površina (Poglavlje III).

U zavisnosti od kvaliteta peleta, spoljnih faktora (slaba ili jaka zima), količine i frekvencije loženja, sezonsko čišćenje je potrebno sprovoditi i nekoliko puta u toku grejne sezone a ne samo na kraju grejne sezone.

Redovno održavanje je uslov kako za ispravno funkcionisanje ujedno je i garant dugog radnog veka kotla. Uz kotao se isporučuje pribor za čišćenje koji olakšava pristup delovima kotla. Posao čišćenja olakšava upotreba usisivača za pepeo (ne isporučuje se uz kotao, već se kupuje posebno).

Koliko često moram da čistim kotao? To zavisi isključivo od kvaliteta peleta. Neophodno je čišćenje kotla jednom sedmično a detaljno čišćenje kotla jednom mesečno i po završetku grejne sezone. Sa lošijim peletom čišćenje kotla je neophodno i 2-3 puta sedmično.

Ukoliko se koristi pelet lošeg kvaliteta sa prisutnim nečistoćama neorganskog porekla (zemlja, pesak), vremenom će doći do njihovog taloženja u vidu ‘silikatnih’ naslaga. Kotao neće raditi na ispravan način. Naslage je moguće uklanjati ručnim putem, u praksi to znači čišćenje kotla svaki dan.

Nečišćenje kotla vodi ka brzom propadanju tj. koroziji delova kotla što sa druge strane doprinosi lošijem sagorevanju i toplotnim gubicima.

Ovaj kotao je namenjen za čist drveni pelet bez ikakvih primesa. Sagorevanje je kvalitetnije i radni vek gorionika kotla duži.

Pre nego što se pristupi čišćenju, kotao mora biti ugašen i svi delovi ložišta potpuno ohlađeni. Ovo je posebno važno za čišćenje tubulatora kotla pomeranjem ručice tubulatora. Ukoliko se to radi u vrelom stanju, doći će do deformacije tubulatora.

OBAVEZNO koristiti rukavice prilikom svake operacije.

I Redovno sedmično čišćenje kotla

Potrebna sredstva: Rukavice, usisivač za pepeo (ili žarač, isporučen uz kotao)

Pre nego što se pristupi čišćenju, kotao mora biti ugašen i svi delovi ložišta potpuno ohlađeni. Ovo je posebno važno za čišćenje tubulatora kotla pomeranjem ručice tubulatora. Ukoliko se to radi u vrelom stanju, doći će do deformacije tubulatora.

1. Otvoriti glavna vrata kotla

2. Otvoriti vrata ložišta kotla uz pomoć ključa kotla

3. Izvaditi glavnu pepeljaru kotla sa pepelom

4. Izvaditi i potom očistiti šolju gorionika u prethodno izvađenu pepeljaru

PAŽNJA!!! Delovi kotla mogu biti vreli!

5. Očistiti pregradu ispod šolje gorionika, usisivačem za pepeo

6. Očistiti dno ložišta od pepela (usisivačem za pepeo). Takođe isisati prašinu iz cevi gde je smešten keramički grejač

7. Ukoliko nemate usisivač za pepeo, upotrebite žarač kotla i pepeljaru koji su isporučeni uz kotao

8. Očistiti vrh cevi u kojoj se nalazi grejač za paljenje peleta. Prilikom ponovnog vraćanja šolje nazad na svoje mesto, obratiti pažnju na pravilno pozicioniranje šolje u kotlu (otvor za grejač služi kao referenca, obratiti pažnju da šolja lepo sedne na postolje, u suprotnom kotao neće raditi kako treba). Obratit pažnju da je dihtujuća pletenica na svom mestu (po obodu šolje sa njene donje strane).

9. Odviti navrtke koje pričvršćuju poklopac donjeg dela ložišta

10. Očistiti prostor u donjem delu ložišta usisivačem za pepeo ili pomoću pribora za čišćenje (uz pomoć žarača prikazanog na slici)

Prilikom vraćanja poklopca, stegnuti do kraja navrtke tako da ne ulazi falš vazduh u kotao (u suprotnom kotao neće raditi na ispravan način).

II Sedmično čišćenje tubulatora kotla

Potrebna sredstva: Rukavice,  ključ za podizanje turbulatora (isporučen uz kotao)

Sprovoditi isključivo kada je kotao ohlađen, u protivnom može doći do oštećenja turbulatora!

1. Turbulator je lociran u gornjem delu kotla ispod spremnika za pelet

2. Pomeranjem ručice gore-dole uz pomoć alata koji je dostavljen vrši se čišćenje turbulatora izmenjivača u ložištu. Pepeo pada u donji deo kotla.

III Detaljno ćišćenje gornjeg dela ložišta (nakon grejne sezone)

Potrebna sredstva: Rukavice, usisivač za pepeo (ili žarač, isporučen uz kotao)

Pre nego što se pristupi čišćenju, kotao mora biti ugašen i svi delovi ložišta potpuno ohlađeni. Ovo je posebno važno za čišćenje tubulatora kotla pomeranjem ručice tubulatora. Ukoliko se to radi u vrelom stanju, doći će do deformacije tubulatora.

OBAVEZNO koristiti rukavice prilikom svake operacije.

1. Otvoriti gornja vrata kotla TOBY B

U koliko je Vaš kotao proizveden pre 15.11.2016. godine, idite na korak 3

2-1. KOTLOVI PROIZVEDENI POSLE 15.11.2016

 Uočava se limeni poklopac sa izolacijom. Ispod ovog poklopca nalazi se još jedan poklopac – poklopac ložišta.

2-2. Na sredini poklopca izolacije nalazi se brezon sa navrtkom

 

2-3. Ključem kotla je potrebno odviti navrtku i osloboditi poklopac koji nosi izolaciju od kamene vune

Preći na korak broj 4.

3-1 KOTLOVI PROIZVEDENI PRE 15.11.2016: Potrebno je odvojiti izolaciju od ložišta. Izolacija je pričvrćena za kotao pomoću aluminijumske trake.

3-2. Potrebno je raseći traku i izvaditi kompletnu izolaciju van kotla

4. Viljuškastim ključem broj 13 ili ključem kotla potrebno je odviti sve navrtke na gornjem poklopcu ispod izolacije

anual_clean-9

5. Nakon toga podići poklopac ložišta i staviti sa strane

6. Sada možemo pristupiti detaljnom čišćenju gornjeg dela kotla

7. Upotreba usisivača za pepeo će olakšati i ubrzati ovaj proces

8. Nakon završenog čišćenja, vraćamo poklopac na njegovo mesto i ponovo zavijamo sve zavrtke

KOTLOVI PROIZVEDENI POSLE 15.11.2016:

9A.  Vraćamo poklopac izolacije na svoje prvobitno mesto i zavrćemo brezon u sredini.

KOTLOVI PROIZVEDENI PRE 15.11.2016

9B. Vraćamo izolaciju na prvobitno mesto i ponovo lepimo foliju komadom aluminijumske trake.